KHỦNG HOẢNG TUỔI 20?

Tại sao tôi lại viết những dòng này? Nhìn giờ xem: bây giờ là 2h30 sáng. Nếu là một người có sức khỏe tinh thần tốt, thì có ai đang thức như tôi không? Tôi tin là sẽ có những ngày bạn cảm thấy như tôi. Những ngày cảm thấy bản thân mình vô dụng,…